Udelenie čestnej vedeckej hodnosti DOCTOR HONORIS CAUSA Ekonomickej univerzity v Bratislave

Zverejnené: 25. júna 2015 / Bez komentárov

Ekonomická univerzita v Bratislave udelí dňa 25. júna 2015 titul Doctor honoris causa EU v Bratislave Andrzejovi Chochółovi, rektorovi Ekonomickej univerzity v Krakove, ako ocenenie medzinárodne uznávanej a rešpektovanej osobnosti za prínos v oblasti ekonomickej vedy a tovaroznalectva. Titul Dr. h. c. udeľuje univerzita významným osobnostiam, ktoré svojím celoživotným dielom podstatným spôsobom prispeli k šíreniu

Čítaj viac

Príhovor rektora na začiatku akademického roka

Zverejnené: 23. septembra 2014 / Bez komentárov

Vážené kolegyne a kolegovia, študentky a študenti, začiatok akademického roka vždy bol a je na univerzitách sviatkom. Je to tradícia, ktorá sa už 74-krát realizuje aj na Ekonomickej univerzite v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave). Tradícia, ktorá je z hľadiska minulosti bohatá na rôzne významné udalosti, osobnosti a skutočnosti, ale zároveň aj veľmi zaväzujúca

Čítaj viac