Príhovor rektora na začiatku akademického roka

Vážené kolegyne a kolegovia, študentky a študenti,

začiatok akademického roka vždy bol a je na univerzitách sviatkom. Je to tradícia, ktorá sa už 74-krát realizuje aj na Ekonomickej univerzite v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave). Tradícia, ktorá je z hľadiska minulosti bohatá na rôzne významné udalosti, osobnosti a skutočnosti, ale zároveň aj veľmi zaväzujúca vo vzťahu k prítomnosti a najmä budúcnosti univerzity. Na začiatku akademického roka je pre mňa milou povinnosťou pozdraviť a osloviť členov akademickej obce, ale aj širšiu verejnosť niekoľkými myšlienkami o situácii na univerzite.

Akademický rok 2014/2015 je vo viacerých oblastiach výnimočný a dôležitý pre všetkých, ktorí na univerzite pracujú a študujú. Je to posledný rok plnenia Dlhodobého zámeru rozvoja EU v Bratislave na obdobie 2011-2015 s výhľadom do roku 2019. Končí sa tiež funkčné obdobie súčasných akademických funkcionárov univerzity a väčšiny fakúlt. V tomto akademickom roku sa uskutočnia voľby nových akademických funkcionárov. Je teda čas bilancovať a zároveň pripraviť a postupne realizovať ďalší rozvoj jednotlivých činností univerzity.

Keď som v marci 2007 prvýkrát a v roku 2011 druhýkrát preberal akademické insígnie, žezlo a reťaz univerzity, ktoré spájajú rektora s univerzitou, jej fakultami a akademickou obcou, prebral som zároveň aj zodpovednosť za činnosť a rozvoj EU v Bratislave. Už vtedy som bol presvedčený, že ak sa zrealizujú obidva zámery rozvoja univerzity, ktoré univerzita pod mojím vedením prijala, bude to znamenať kvalitatívny posun vo všetkých kľúčových činnostiach na univerzite.

Dnes môžem s potešením konštatovať, že takmer všetky predznamenané rozvojové úlohy sú už na univerzite úspešne ukončené, resp. pripravené na ukončenie. Skompletizovali sme materiály k naplneniu obidvoch strategických cieľov rozvoja EU v Bratislave do roku 2015. Vytvorili sme podmienky pre splnenie prvého strategického cieľa – udržať status univerzity ako univerzitnej vysokej školy so zameraním na výskumnú univerzitu tým, že univerzita v termíne odovzdala akreditačný spis a akreditačná komisia uskutoční v tomto akademickom roku akreditáciu. Môžem konštatovať, že aktivity členov vedenia univerzity, vedení jednotlivých fakúlt a katedier a všetkých tých, ktorí sa zúčastnili na časovo a obsahovo veľmi náročnej práci pri príprave akreditačného spisu, boli jednoznačne zamerané tak, aby univerzita bola po akreditácii znovu zaradená medzi univerzitné vysoké školy a aby bol deklarovaný výskumný charakter univerzity. V tejto súvislosti oceňujem a ďakujem za prácu všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a vypracovaní materiálov ku komplexnej akreditácii a verím, že ich práca prinesie pri akreditácii pre univerzitu pozitívny výsledok.

Druhý strategický cieľ – zapojiť sa do akreditačného procesu v prestížnych medzinárodných systémoch hodnotenia a zdokonaľovania kvality je už splnený. EU v Bratislave sa v roku 2012 zapojila do unikátneho projektu medzinárodnej akreditácie v prestížnom systéme AACSB International, ktorý je určený na akreditáciu vysokých škôl pôsobiacich v oblasti ekonómie a manažmentu. V marci 2012 „Predakreditačná komisia“ bez pripomienok akceptovala prihlášku univerzity na predbežné posúdenie spôsobilosti na akreditáciu. Minulý rok táto komisia schválila aj plán univerzity na dosiahnutie štandardov a potvrdila tým spôsobilosť a predpoklady EU v Bratislave pre ďalší postup v procese medzinárodnej akreditácie. Je zrejmé, že tento proces je náročný, bezprostredne spojený so skvalitňovaním vo všetkých oblastiach činnosti univerzity. Je to proces o súčasnosti, ale najmä o budúcnosti univerzity a verím, že v nasledujúcom funkčnom období bude úspešne ukončený a EU v Bratislave získa prestížnu medzinárodnú akreditáciu. Bude to okrem iného znamenať ešte širšie medzinárodné uznanie univerzity a väčšie možnosti pre učiteľov a študentov z hľadiska ich mobility a spolupráce s poprednými univerzitami vo svete.

Členovia vedenia univerzity počas celého funkčného obdobia orientovali v jednotlivých oblastiach aktivity tak, aby EU v Bratislave patrila nielen k atraktívnym centrám vysokoškolského vzdelávania a výskumu v SR, ale aj k vyhľadávaným vzdelávacím a výskumným inštitúciám z medzinárodného hľadiska. Mnohé skutočnosti dokumentujú, že sa to s prispením jednotlivých fakúlt darilo. Z najvýznamnejších aktivít možno uviesť realizovanie 6 projektov študijných programov vedúcich k možnosti získať dvojité alebo spoločné diplomy v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku s významnými univerzitami v zahraničí, MBA štúdium v anglickom jazyku v spolupráci s univerzitou v Columbuse, udelenie „Ceny za akademické vodcovstvo“ od americkej organizácie „The Institute for Business and Finance Research“, úspešné riešenie a ukončenie projektov „Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí“ a „Zvýšenie kvality doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave“, riešenie viacerých medzinárodných a domácich projektov podporených z rôznych grantových schém, ako aj významné publikačné výstupy vo forme monografií, učebníc a vedeckých článkov v karentovaných a vedeckých časopisoch v SR a v zahraničí.

Za medzinárodné aktivity bola univerzita 2 roky po sebe uvedená v „European Success Stories“ a v roku 2012 jej Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu udelila značku „Kvalita Erasmus mobility 2012“. Potešiteľná je aj tá skutočnosť, že univerzita má uzatvorené zmluvy o spolupráci so všetkými významnými inštitúciami a organizáciami z hospodárskej praxe a viaceré z nich sa spolupodieľajú na realizácii rôznych aktivít univerzity. Členom akademickej obce zrejme zostali v pamäti aj prednášky a diskusie s piatimi nositeľmi Nobelovej ceny za ekonómiu, ako aj udeľovanie čestných titulov doctor honoris causa EU v Bratislave takým osobnostiam, ako sú generálny tajomník OECD pán J.A.Gurria a predseda Európskej komisie pán J.M.Barroso. Z hľadiska napĺňania poslania univerzity je významná tá skutočnosť, že absolventi univerzity trvalo patria medzi najviac žiadaných absolventov na trhu práce v SR aj v zahraničí, čo dokumentujú aj najnovšie štatistické údaje.

Milé kolegyne, kolegovia, študentky a študenti univerzity,

využívam aj túto príležitosť, aby som sa Vám všetkým na konci funkčného obdobia za seba, ako aj za všetkých členov vedenia univerzity, poďakoval za doterajšiu spoluprácu, pomoc a pochopenie pri plnení úloh EU v Bratislave počas posledných štyroch, resp. ôsmych rokov. Bez Vašej obetavej práce by totiž konštatovania o úspechoch univerzity neboli možné.

Univerzitný život plynie veľmi rýchlo a stavia pred nás nové výzvy, ale aj nové príležitosti. Trvalou úlohou univerzity je rozvíjať v jednotlivých vedných odboroch špičkové pracoviská európskych parametrov, podložené rozsiahlymi kontaktmi so zahraničím, pestovať zmysluplný medzinárodne uznávaný výskum a pripravovať úspešných absolventov pre prax. Som presvedčený, že aj nasledujúca koncepcia zabezpečí ďalší rozvoj EU v Bratislave. Rovnako verím, že kolektív učiteľov, ostatných zamestnancov a študentov univerzity v pokojnej, tvorivej a žičlivej atmosfére svojou kvalitnou prácou úspešne zvládne nové skutočnosti, ktoré súvisia s dynamicky sa meniacou spoločenskou a ekonomickou realitou.

Dovoľte, aby som v novom akademickom roku ešte raz pozdravil všetkých, ktorí pracujú a študujú na univerzite. Osobitne vítam študentov prvého ročníka. Prajem im, aby sa im v štúdiu darilo a som rád, že sa rozhodli svoju budúcnosť vo vysokoškolskom vzdelávaní spojiť s EU v Bratislave. Všetkým členom akademickej obce univerzity želám veľa zdravia, šťastia, radosti a úspechov v pôsobení na univerzite, ako aj v osobnom živote.

Bratislava, august 2014

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., v.r.
rektor EU v Bratislave